O NAMA

Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske, je naučna-stručna organizacija, neprofitna, interesna, dobrovoljno udruženih članova koji prihvaćaju programske ciljeve i zadatke utvrđene Statutom  Udruženja i zakonom. Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske  je   osnovano 10.09.2007. godine u Banjoj  Luci.

Udruženje  djeluje kao samostalna, nezavisna i nepolitična organizacija u odnosu na državne, privredne i stranačke institucije i organizacije, pred kojima zastupa profesionalne interese svojih članova. Sjedište Udruženja  je u Banjoj Luci, Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske, ulica 12 beba bb. Udruženje ima svojstvo pravnog lica i djeluje i radi na teritoriji Republike Srpske i BiH.

Ciljevi i zadaci Udruženja su utvrđeni statutom Udruženja i odnose se na :

 • kontinuirano i stručno usavršavanje članova, te blagovremena primjena savremenih, naučnih dostignuća u svakodnevnoj praksi,
 • organizovana aktivnost članova na zaštiti zdravlja stanovništva kroz sve vidove i nivoe zdravstvene djelatnosti sa posebnim osvrtom na oblast endokrinologije i dijabetologije
 • podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u oblasti endokrinologije i dijabetologije
 • neprekidna i kvalitetna saradnja sa drugim ljekarskim društvima i udruženjima uz svakodnevnu razmjenu iskustava iz oblasti endokrinologije i dijabetologije
 • osavremenjivanje i uvođenje novih metoda liječenja u oblasti endokrinologije i dijabetologije
 • organizovano praćenje i podsticanje primjene etičkih principa u radu stručnjaka iz oblasti endokrinologije i dijabetologije
 • učešće u strateškom i operativnom planiranju provođenja zdravstvene zaštite stanovništva Republike Srpske i funkcionisanju zdravstvenih ustanova,
 • izdavanje stručnih, naučnih i drugih publikacija u cilju stručnog  usavršavanja svojih članova, razvoja medicine i njene  praktične primjene u oblasti endokrinologije i dijabetologije te graničnih medicinskih oblasti,
 • učešće u pripremi zakonskih i drugih akata iz oblasti zdravstva te vezano za pitanja osoba sa invaliditetom u društvu,
 • saradnja sa medicinskim i drugim odgovarajućim naučnim ustanovama te institucijama, društvima i udruženjima u inostranstvu,
 • saradnja i razmjena iskustava sa univerzitetskim i drugim centrima unutar i izvan Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te drugi zadaci koji budu proizišli iz programskih ciljeva Udruženja.

Prema Statutu Udruženja članovi Udruženja mogu biti doktori medicine (domaća i strana lica), koji se bave problematikom endokrinologije i dijabetologije, kao i specijalisti srodnih profesija,  koji dobrovoljno pristupaju Udruženju i prihvataju izvršenje svih obaveza i prava Udruženja s osnova članstva Udruženja.

Organi Udruženja su:

 • Skupština
 • Predsjednik Udruženja
 • Upravni odbor

Skupštinu čine svi aktivni članovi Udruženja. Samo aktivni članovi Udruženja učestvuju u donošenju odluka organa Udruženja. Predsjednik Skupštine je po funkciji Predsjednik Udruženja. Udruženje ima i podpredsjednika, koji obavlja poslove predsjednika u slučaju njegove odsutnosti.

Predsjednik Udruženja 
Prof. dr Aleksandra Marković, vanredni profesor, specijalista interne medicine, subspecijalista  endokrinologije, primarijus

Predsjednik Upravnog odbora 
Prof. dr Snježana Popović -Pejičić, redovni profesor, specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, primrijus, dopisni član ANURS-a

Članovi Upravnog odbora
Prim. dr Vesna Jelača, specijalista interne medicine, dijabetolog
Prof. dr Gordana Bukara – Radujković, venredni profesor, specijalista pedijatarije, subspecijalista endokrinologije

Podpredsjednik Udruženja 
Doc. dr Gabrijela Malešević, specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije

Sekretar Udruženja 
dr Milan Grubor, specijalista endokrinologije